W naszym przedszkolu wykorzystujemy różne nowatorskie formy muzyki. Głównie opieramy się na systemie Carla Orffa. Walory ideii Orffa, to wszechstronność, prostota i atrakcyjność. Zajęcia wg tej idei, służą rozwojowi osobowości dziecka. Zasadami zawartymi w systemie Orffa, kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika.

Stwarzamy warunki do realizacji programów edukacyjnych proponowane przez autorytety pedagogiczne:

1. „Zanim będę uczniem” (autorstwa E.Tokarskiej  i J. Kopała)

Program wskazuje etapy dochodzenia do konkretnych umiejętności, kształtowania postaw, rozwijania mowy i myślenia oraz zdobywania wiedzy o środowisku społeczno – przyrodniczym. Uwzględnia różnice rozwojowe dzieci. Sprzyja działalności poznawczej zgodnie z indywidualnym predyspozycjami dziecka.

Programy wspomagające:

2. „Klucz do uczenia się”

Program którego autorem jest Lew Wygotski, zwany „Mozartem psychologii”. Sercem programu jest myślenie symboliczne, czyli zdolność dziecka do interpretowania symboli. Badania pokazują, że dzieci, które rozwijają zdolność myślenia symbolicznego od najmłodszych lat, z czasem rozwijają w sobie różne talenty. Dzięki wczesnej umiejętności interpretowania symboli, dzieci uczą się płynnie czytać, są dobre w matematyce, odczytują zapis nutowy i uzyskują ponadprzeciętne wyniki. Dzięki temu programowi dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, uczą się także, jak wiedzę zdobywać. http://www.kluczdouczeniasie.pl/pl/index

3. Przyjaciele Zippiego - program międzynarodowy.

Pomaga on małym dzieciom doskonalić umiejętności społeczne i umiejętności radzenia sobie z codziennymi problemami. Opiera się na założeniach, że umiejętności nabyte w dzieciństwie będą pomocne w okresie dorastania i dorosłości. http://www.partnershipforchildren.org.uk/

4. Program edukacji matematycznej Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

Cele programu to: wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka i dobre przygotowanie do szkoły, to także intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej u dzieci. Kształtowanie odporności emocjonalnej, potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności. Rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu, wymaganych potem na lekcji matematyki.

5. Projekt Tablit

Innowacyjny program wychowania przedszkolnego finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejskiego Funduszu Społecznego, zakłada stworzenie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego, opartego na dobrze znanej i powszechnie stosowanej metodzie projektów (choć stosowanej głównie na wyższych szczeblach edukacji) oraz implementującego innowacyjną w skali krajowej i europejskiej technikę modelowania dialogów w klasie Questioning the Author (QtA), oraz integrującego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego z nauką języka angielskiego.

Ponadto, nauczyciele w swojej pracy, stosują także indywidualnie dostosowane do dziecka, elementy nowatorskich programów własnych, uwzględniających pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, artystyczny, twórczy i społeczny. Rozszerzony program umuzykalnienia dla dzieci w wieku przedszkolnym, umożliwia dziecku, nabywanie elementarnych wiadomości i rozwijają jego sprawności i nawyki artystyczne.

Programy i przedsięwzięcia opracowane przez nauczycielki:

 • „Zajęcia muzyczne wg idei Carla Orffa”, program autorstwa A. Markowskiej,
 • „Będę przedszkolakiem”, program zajęć adaptacyjnych autorstwa A. Markowskiej, A. Głagolskiej,
 • „Zaczarowany pędzelek”, program warsztatów plastycznych autorstwa B. Mackiewicz,
 • „Efektywna nauka”, program warsztatów edukacyjnych autorstwa K. Gawlik-Konarzewskiej,
 • „Poznawanie okolic i dóbr kultury miasta i okolic”, program autorstwa A. Markowskiej.


6. Programy profilaktyczne:

„Czyste powietrze wokół nas”, Edukacyjny Program Antynikotynowy, Janusza Szymborskiego, Tomasza Kowalczyka, Grażyny Branieckiej.

Zajęcia są prowadzone w oparciu o metody pracy proponowane przez:

1. Glenna Domana, nauka czytania małego dziecka. Małe dzieci (2-3 letnie) mają "nieograniczony głód wiedzy, połączony z łatwością przyswajania sobie nowych informacji" (G. Doman 1992). Łatwość ta zanika w przyszłym życiu. Małe dziecko chce i potrafi uczyć się wszystkiego bardzo szybko. Pragnienie uczenia się, osiąga swój szczyt między 1 a 5 rokiem życia. Jest to okres, w którym mózg dziecka jest całkowicie otwarty na wszelkie informacje, które przyswajane są bez jakiegokolwiek świadomego wysiłku. Dziecko chce poznać każdą rzecz wielozmysłowo - dotknąć, usłyszeć i zobaczyć. Może ono skojarzyć i przyswoić sobie równie szybko słowo mówione jak i pisane, dlatego od wczesnego okresu życia może ono nauczyć się czytać łatwo i w naturalny sposób, jeżeli tylko stworzy się mu ku temu odpowiednie warunki. "Dzieci mogą czytać słowa, gdy mają rok, zdania gdy mają dwa lata i całe książki gdy mają trzy lata - i uwielbiają to" (G. Doman 1992).

2. Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak: Metoda polega przede wszystkim na potraktowaniu imienia dziecka jako słowa - klucza, za pomocą, którego pomagamy mu odkryć istotę i funkcje alfabetycznego kodu. Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną, oraz myślenie logiczne, które pomaga dziecku w odkryciu, że: napisane słowo jest nośnikiem tych treści, co słowo mówione, kompozycja literowa danego wyrazu zależy od kompozycji fonetycznej odpowiadającego mu słowa. Metoda jest bezstresowa, a nawet terapeutyczna i zabawowa.

3. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne: to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wywodzą się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłym — tzw. baraszkowanie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie. Metoda Ruchu jest propagowana na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzennej i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

4. Elementy Pedagogiki M.Montessori: Podstawę działalności praktycznej i zagadnień teoretycznych Marii Montessori stanowi dziecko i jego rozwój. Jej zdaniem dzieciństwo to bardzo ważny okres dla rozwoju jednostki, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Następuje wówczas stały wzrost i postęp w sferze ciała i ducha, które są ze sobą zintegrowane. Wszystkie dzieci wyposażone są w wewnętrzną energię, która skłania je do aktywności i sprawia, że są niestrudzone, nie boją się wysiłku, wręcz stale go poszukują i wytrwale realizują podjęte działanie. Zdaniem Montessori, na tej potrzebie spontanicznej i wszechstronnej aktywności dziecka należy oprzeć wychowanie.

5. Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz: Metoda  ma wielostronne działanie i dlatego nosi nazwę psychomotorycznej. Jej twórcy przekonani o nierozerwalności psychiki i motoryki skupili się na usprawnianiu i harmonizowaniu działania motoryki i psychiki za pomocą korekcji i kompensacji zaburzonych funkcji. Usprawniane są, więc funkcje słuchowe, wzrokowe, dotykowo-kinestetyczno-ruchowe, co w konsekwencji prowadzi do ich integracji. Rozwija ona percepcję i szybkość reakcji, wzmaga koncentrację i podzielność uwagi, rozwija wyobraźnię i pamięć, kształci zdolność rozumienia i operowania symbolami, rozwija myślenie matematyczne, percepcję mięśniowo-stawowo-ścięgnową (kinestezję), czucie pozycji i ruchów ciała bez kontroli wzroku, kształtuje świadomość ciężaru ciała, położenia i wzajemnego ruchu części ciała względem siebie, rozwija sprawność manualną i koordynację pracy obu rąk i nóg. Działa terapeutycznie na sferę emocjonalną i ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych dzieciom z różnymi dysfunkcjami.

6. Pedagogika zabawy: która dysponuje metodami ułatwiającymi kontakty pomiędzy dziećmi na bezpiecznym, zaakceptowanym przez wszystkich poziomie. Główne cele pedagogiki zabawy to harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka, a także pomoc w odkrywaniu jak najlepszych cech.  

Co tydzień w naszej placówce odbywają się kółka zainteresowań:

 • Teatralne,
 • Plastyczne,
 • Kulinarne,
 • Komputerowe,
 • Fotograficzne,
 • Badawcze,
 • Socjoterapeutyczne,
 • Efektywnej nauki,
 • Muzyczne.


Proponujemy bogaty program kształcenia artystycznego:

 • Koncerty Filharmonii,
 • Grę na instrumentach,
 • Zajęcia muzyczno-plastyczno,
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • Muzykoterapię,
 • Uczestniczenie w zajęciach teatralnych i dramowych,


Logopeda przedszkolny przeprowadza szczegółowe badania rozwoju mowy dziecka. Współpracując z logopedą, nauczycielki podczas zajęć edukacyjnych prowadzą ćwiczenia artykulacyjne, dbają o prawidłowe wymawianie głosek. Dzieci wymagające indywidualnej terapii, obięte są indywidualną opieką logopedy.

Zapewniamy również ciekawy program zajęć dodatkowych:

 • Zajęcia korekcyjne,
 • Bajkoterapię,
 • Robotykę,
 • Religia,
 • Taniec towarzyski,
 • Taniec ludowy.

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn