Dzieci to najbardziej wymagający odbiorcy.

Pedagogika wychowania przedszkolnego obejmuje cały zakres działań mających na celu wychowanie dzieci, zapewnienie im prawidłowego rozwoju oraz przygotowania do podjęcia nauki w szkole. W obecnych czasach coraz bardziej dostrzega się potrzebę istnienia działalności pedagogicznej ukierunkowanej na całokształcie zadań pracy dydaktyczno - wychowawczej zawierają się trzy podstawowe funkcje wychowania przedszkolnego:

  • profilaktyczna czyli zapobiegawcza
  • stymulująca czyli pobudzająca rozwój
  • kompensacyjno - korektywna (wyrównawcza) poznawanie, korygowanie i usuwanie następstw niepowodzeń szkolnych dzieci. Dlatego zagadnienie właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole i wyrównywanie ich startu szkolnego jest przedmiotem żywego zainteresowania nauczycieli, psychologów, lekarzy i rodziców.

Nasze zajęcia to przede wszystkim zabawa, poprzez którą dziecko zdobywa nowe umiejętności w różnych sferach rozwoju;

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci bądź korygowanie zaburzonych funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, węchu.
Ważnym elementem zajęć jest także praca nad integracją przetrwałych z okresu niemowlęcego odruchów neurologicznych, które niewygaszone mogą zaburzać całościowy rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny.

zajęcia wspomagają rozwój poznawczy dziecka za pomocą programu „Podróże z Klikiem” (praca z komputerem) dziecko rozwija swoje umiejętności oraz wzbogaca wiedzę z dziedziny przyrody, nauki, matematyki, literatury.

1.Alina Markowska - diagnosta , terapeuta integracji sensorycznej

2. Barbara Ostojska- diagnosta, terapeuta integracji sensorycznej

SOCJOTERAPIA, TUS

Głównym celem wychowania dziecka w wieku przedszkolnym jest kształtowanie jego osobowości. Powinno się ono dokonywać i przejawiać we wszelkich możliwych formach aktywności, ponieważ właśnie wtedy uzewnętrzniają się jego emocje, przeżycia, nie do końca sformułowane i nazwane myśli, nie wypowiedziane słowa, prośby, życzenia, żale i bunt, nie podzielone z nikim radość i smutek.

Trening umiejętności społecznych (TUS) ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie.

2. Patrycja Napierska- certyfikowany trener Treningu Umiejętności Społecznych

 
LOGOPEDIA

Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

-  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

-  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

-  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy 

-  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

-  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

1. Dominika Kalinaowska  - logopeda, 

2. Katarzyna Sznip - logopeda

 

O nas

Przedszkole powstało w 1984 r. jako Miejskie Przedszkole Nr 33.
W 2005 roku zostało przekształcone w placówkę niepubliczną i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako Przedszkole Niepubliczne Nutka.

Kontakt

Telefon: +48 (89) 541 94 24

Tel. kom.: +48 500 499 363

Gab. dyr. mgr Aliny Markowskiej: 502 324 162

Email: pnnutka@gmail.com 

ul. Boenigka 24 C, 10 - 686 Olsztyn